Abisu legala

Abisu legala
1. Pribatutasun politika
Kotarro.eus-ek, sozietate izena duen Garean Euskaldunon Elkartea izanik honen jabea, IFZ G-31921125, jakinarazten die web gune honen erabiltzaileei eta bezeroei zein den bere politika izaera pertsonaleko datuen tratamenduaren eta babesaren inguruan. Hauek, nabigatzean edo web gunean kontratatzen diren zerbitzuen bidez bildu daitezke.
Zentzu horretan, Kotarro.eus-ek bermatzen du datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen araudia betetzen duela, Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako 15/1999 Lege Organikoan, abenduaren 13koa, ezarritakoarekin bat, eta baita LOPD Garatzeko Araudiaren 1720/2007 Errege Dekretuarekin, abenduaren 21ekoa.
Web hau erabiltzeak honen pribatutasun politika onartzea dakar.

2. Datuen bilketa, xedea eta tratamendua
Kotarro.eus-ek bere web guneko erabiltzaileei jakinarazi behar die egin daitezkeen izaera pertsonaleko datuen bilketaren inguruan, bai mezu elektronikoak bidaliz edo web gunean dauden formularioak betetzen. Zentzu horretan, Kotarro.eus biltzen diren datuen erantzule izanen da, lehen aipatutako datu bilketa bideen bitartez bildutakoak.
Halaber, Kotarro.eus-ek erabiltzaileei jakinarazten die bildutako datuen xedeak barne duela: Erabiltzaileen eskaerak artatzea, kontaktuen agendan sartzea, zerbitzuak eskaintzea, harreman komertzialaren kudeaketa eta beste xede batzuk (INDICAR).
Era automatizatuan edo ez automatizatuan burutzen diren eragiketak, kudeaketak, eta prozedimendu teknikoak eta ahalbidetzen dutenak izaera pertsonaleko datuen, bilketa, biltegiratzea, aldaketa, transferentzia eta beste akzioak, datu pertsonalen tratamendu kontsiderazioa dute.
Datu pertsonal guztiak, Kotarro.eus web gunearen bitartez biltzen direnak, eta beraz izaera pertsonaleko datuen tratamendu kontsiderazioa dutenak, Kotarro.eus-ek gehituko ditu aitortutako fitxategietan Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren aurrean.

3. Informazio komunikazioak hirugarrenei
Kotarro.eus-ek erabiltzaileei jakinarazten die haien datu pertsonalak ez direla hirugarren erakundeei utziko, baldin eta datu uzte hori ez badago lege betebehar baten baitan edo zerbitzua eskaintzearen ondorioz behar denean harreman kontraktual bat tratamenduen arduradun batekin. Azken kasu honetan, datuak hirugarrenari utziko zaizkio Kotarro.eus-ek erabiltzailearen berariazko baimena duenean.

4. Erabiltzaileen eskubideak
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako, interesdunei eskaintzen dizkie bere datu pertsonalen tratamenduaren inguruko eskubide batzuk.
Erabiltzailearen datuak Kotarro.eus-en tratamenduaren parte diren heinean. Erabiltzaileek gauzatu ahalko dituzte sartze, zuzenketa, ezeztatze eta aurka egiteko eskubideak, izaera pertsonaleko datuen babeserako indarrean dagoen legediak aurreikusitakoarekin bat.
Eskubide hauek baliatzeko, erabiltzaileak idatzizko komunikazioa egin beharko du, nortasuna ziurtatzen duen agiria emanez (NAN edo pasaportea), honako helbidera: Navarro Villoslada, 1 – 4. E., 31200 Estella-Lizarra (Nafarroa). Komunikazio honek honako informazioa izanen du: Erabiltzailearen izen-deiturak, eskaera, helbidea eta ziurtatzeko datuak.
Eskubideak erabiltzaileak berak gauzatu behar ditu. Halere, ahaldunaren ordezkari legal batek gauzatu ahalko ditu. Hala balitz, interesdunaren ordezkari dela ziurtatzeko dokumentazioa eman beharko da.

Lineazko gatazka ebaztearekin lotura duen informazioa, ODRren (lineazko gatazken ebazpenaren araudia) 14. Artikuluaren 1. paragrafoa:
Europako Batzordeak aukera eskaintzen dien kontsumitzaileei lineako gatazkak ebazteko ODRko 14. artikuluko 1 paragrafoarekin bat haien plataforma batean. Plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) kontsumitzaileak akordioak egin ditzakete epaiketara jo gabe, erosketen edo lineazko zerbitzuen kontratuetatik eratorritako gatazkengatik.

Aviso legal

1. Política de privacidad
Kotarro.eus cuyo propietario y razón social es Garean Euskaldunon Elkartea, CIF G-31921125 informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.
En este sentido, Kotarro.eus garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.

2. Recogida, finalidad y tratamientos de datos
Kotarro.eus tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. En este sentido, Kotarro.eus será considerada como responsable de los datos recabados mediante los medios anteriormente descritos.
A su vez Kotarro.eus informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados contempla: La atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios, la gestión de la relación comercial y otras finalidades (INDICAR).
Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos personales.
Todos los datos personales, que sean recogidos a través del sitio web de Kotarro.eus, y por tanto tenga la consideración de tratamiento de datos de carácter personal, serán incorporados en los ficheros declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos por Kotarro.eus.

3. Comunicación de información a terceros
Kotarro.eus informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando Kotarro.eus disponga del consentimiento expreso del usuario.

4. Derechos de los usuarios
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales.
En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte de Kotarro.eus. Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos personales.
Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a la siguiente dirección: Navarro Villoslada, 1 – 4. E., 31200 Estella-Lizarra (Navarra). Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos.
El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado.
Información relacionada con la resolución de disputa en línea del Art. 14, pár. 1 del ODR (Regulación de resolución de disputa en línea):
La Comisión Europea ofrece a los consumidores la oportunidad de resolver disputas en línea conforme al Art. 14, párr. 1 del ODR en una de sus plataformas. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) sirve como web en la que los consumidores pueden intentar llegar a acuerdos sin ir a juicio relacionados con las disputas que surjan en las compras y contratos de servicios en línea.